All these pictures "characterised" by ChariSMa utility.
 Author of the original picture noted where known to me.
 Follow links for full images (bloody awful with lynx!). 

 MADOKA by [unknown-to-me]
 MMMMMMMMMMM#qsfT"-"LLfT`./*_-rN#@qaEM#T.r__.``.` `.`.-sEr`    `-_zaLLsXHMMM
 MMMMMMMMH@@Ms@MsLzLr*. -+r"1#q*_;_aMs._-`       `.     .--11EMMMMMM
 MMMMMMNN@ffMNMMEL*-  .--_zX/`  .. `   `.         `..---+MMMMM
 HMMMM#TL*;/_"r`      _+.         `.         -aHqX@MMMMMM
 Laqqqqq_`.;_+.  ` .` `/`    ` `. .` --`` .      ._qMMMMMMMMMMM
 fLz"LMT` `__`  .  .. -  ````-. ."`.r- -T-. ..     `.-;THMMMMMMMMMM
 "+r-"*`   `    _;` `--sXTL1;__--*f+ -sH*``__.-`.   `..-;H#MMMMMMMMMM
 @#*/;-   `` `  `rfq1`_@X-``-frXr-/sHT+@MMa` *Ls-`-`    .__TMMMMMMMMMMM
 M#11-.    .-` `./Xr;;-EMT/;_-/+MMMMMMNMMMM*-`*1NMa1.     ;L"L@@qaXEHNMM
 M@qE_. `  `-;*;.-_1**sLMMMH@XE@NMNMMMMMMMMMMMaXN@sL.     `.*Lzf@HNMMMMMM
 MMMMX-`  ._*_---.`_sf/#MMMMMMMMMMMMMMMMMMMENMMMMHT"     ..1qMM#MMMMMMMM
 MMMMMr-   .---.` `..`;zMMMMMMMMMMMMMMMMMMHf1MMMMMq_     .+rraEXMMMMMMMMM
 N@THMN;.``..---` `-`.  *NMMMMMMMMMMMMMMMNfz@MMMMMs.    `-"sfT@MqNMMMMMMM
 +rL@MX. .----.```_z;.   zMMMMMMMMMMMMH@EEEf#M#@Hq/`     .;zf#@aMMMMMMMMN
 LLaHr` .------;*sa-`   _MMMMMMMMMMMMMNNqzsM#sLr- ` ` ``  `` `."qMMMMMMMMMM
 M@1--;zrr"///;-.`     .HMMMH@NMMMMMMMMHEMNTL"`  .--z". `..-``._/rrfqHMM
 ;--/;_;----.`       `qMMMqLLTa@HMMMMMMqz*-`   `.--*T;`   `` `.-_+"@
 --_*"*----`        sMMMMMqTLLLLsaaa1;----`   .*_;@Nf_   ` `  .-+L
 -------..  ```      XMMMMMMMNfLLLLLLL;----1-``  `_;/TXT"`     .-T
 --.`` `.  .`      -MMMMMMMMMMMqXfLLL"_-/zLfz/.` ```.+TLL1.     .--
 ` ``.-.` ``     - -HMMMMMMMMMMMMMNHfsLLLLs#MLLr/``` _LLLLz.    . -
  .`..-.`       .1MMMMMMMMMMMMMMMMMMqLLLs#MaTLL"`  ..zLzLLz-``   - _

 CHIME by [unknown-to-me]
 MMMMMMMMMMMMMMMMH@qT*+*"zTsrrafTX@#MMMN@EHE@@@H@EfsafL+/+*1+rr1*++""""1/++1rr1
 MMMMMMMMMMMMMMM#X@X1-_._/"*"TqaXXqqqHqEH@H#Haf**/_;-;"1zaHNMM##HHTz*//"/*+*r*1
 MMMMMMMMMMMMMMNfEXs*--.`.-;+sLrrzTXEHHHEqTz1;;/*1TfEHMMMNMMMMH@H@H@srz"+r1+z11
 MMMMMMMMMMMMM#@NNME1....._rs"**zTEHEqLz_*;*;"1q#MMMMNMNMMM@E@NN#EfaqfrrLLsLTrf
 MMMMMMMMMMMHNMMMMN@s._-.__-*rTfXEfr*/_"-_"1a@E@NMMMHMHNXqM#Xrsq##ETsaXHMMMMMMM
 MMMMMMMMN@NMMMMNHHXf;___-+"zTsLT"....-;;"saHMEfaNM@f@@Eq1fEEsfzfM#HHM#@#MMMMMM
 MMMMMMMMHMMMMMMNETsz-_*/"zzss1/--.``.._/_+TLfassa@s+zEas+1ffffTTq#@EMMM##MMMMM
 MMMMMMMMMMMMMMMM#Tz;-";1zsTL"_.` ```.-;rLrr+1zffLaL+1111+zLzsfsXXEHHMMMMMMMMMM
 MMMMMMMMNMMN#HHMMa+;___1fTz1.-`` ` .1rLffaEfLLfz__z+r""*ss1Ta@##@@NMMMMMMMMMM
 MMMMMMMMMXXffaqHN#q//_;/r//_```_z-.`_1EH@@qH#@X+` .aEL++LsaXEEEHH@#MMMMMMMMMMM
 MMMMMMMNsfqXXqXqqH#L*/*/*--/-._1qrLrL+H#HN#HHNMH1rrENfffTLsfffsaXXHMNMMMMMMMMM
 MMMMMM@zrLEEqqEEq@#@L.-__-_---.+rzaE@@NNHH@E@HMM#qXHMT+rLsffqENMMMMMMMMMMMMMMM
 MMMN#qTTr1fE@EqqEqHH@z/*;_;-__;;XXH#N####H@EHNMMMMMM#LTsLsfXMMMMMMMMMMMMMMMMMM
 MMNEfss1z*+s#NHH@@EH##L-----_;L"TqEH##HNN#H#MMMMMMME+"LLrLfE#MMMMMMMMMMMMMMMMM
 N#EaffsLTz1"XE@#HHEHEMHX;.`.-zT*+zfE@HHNH#HHMMMMN@s/-rsLfrsaq#NMMMMMMMMMMMMMMM
 @XaffffsLr"_"q@H@NEEq@MMX_-_*z+;rzrLTa@HH##MMMHsz"*-."ssassffE#HMMMMMMMMMMMMMM
 EXfaffafTzz;_1XHHHHHHHHMMs"1;-+-;r+++1+/+TafL_.-*1r-.-1XEaLqqf@##MMMMMMMMMMMMM
 qXXqXfffsTT"*_zqH#HHH@HNMHLfs11z_"r+rz1;*r*_--_-_*z+-._T@#aXHHE@NH#MMMMMMMMMMM
 X@E@qXafTLs*Ts@@EHH##@@HMNasqfrqL__rTsTTa#E@LLfEX"+L1*/;@##s@##@@N#HHHNMMMMMN@
 @H@qaaafsTTHNMMNfX@@#@@H@HaqE@XLEL**zfaq@NNNHf@@Hsz+sLr;rHMqLEN#EHH#H#NNHHEaff
 H#EEEXsf@H#MMMMMaffEHE@H@EaH@fq@qHs+1LTfq@qXEX@NN@XfLfL;_fHHfTq#@@@@@H@HNMMMNH
 H@E@af@MMMMMMMMMfaXaqq@H@EaH#Hf@HXqa1zfafqEHH@ENNHEHEH@szLXqsLLqHH@qaq@HHENNMM

 AKAME NEKO by Egoista (manga.cz)
 ENMMHHqz;*raXXaafXT"*XaHqXE#MMMMMMMMMMMMMMMME@MMMMMMMMMMMMMMMMMMMNffHMMMMMMMMM
 @HN@L+;+sa@XqXaf/1XE`+1/;_*r1safssTLTLz*qEN@NMEEMMNNaz+"MMMMMMMMMMMMqTEMMMMMMM
 @ar;;1faaaXXaT*zHMM#."q@@qT/-zaXE@Hqaf@r".._TLTL/*_zXq-_XLs@MMMMMMMMMMHsaMMMMM
 +_/LaXafsaqL+LNMMMEL-."H@s/;rLqEMEXffaXEqLsX@r/zXHNMMa-_f@aHMMMMMMMMMMMM#sTMMM
 +Taaafsas++XMMMMf1TaL../-/faXXHHXHarXsfLfasTX+`-fMMMN-.Lq@a#MMMMMMMMMMMMMM#TXM
 aaaaffT*zHMMMMM"sXaaa_._faaaTEMMMM##MHMasXasMNa1-_Tq*-.+1fXMMMMMMMMMMMMMMMMMHf
 aasr"*f@aHMMMMM;aXaaas+aaasrsT@XMqs@##Hqf@qfLfXTf+--.../z1zNMMMMMMMMMMMMMMMMMM
 "+;1EMMMMXTNMMM+Laaaaqaa1+rfrsLzXTs1zzT+faffrfafTaa*`-;.LLrfqNMMMMMMMMMMMMMMMM
 "TNMMMMMMMMf@MM#_L"*Taas`saffaasa1TafLr"/"-_+saqafa1L*;-1s1sMEqNMMMMMMMMMMMMMM
 MMMMMMMMMMMM@a#@1@1.-rT+.aaT;r"LTTaaL"++"z1*1_LTTTT*r*f--/*1Lzr/z#MMMMMMMMMMMM
 MMMMMMMMMMMMMMqs/11-./aa.__`  `.*T;*"sf"+1aq1*X1@zfNrH;-rMMMM@T+"zENMMMMMMMMM
 MMMMMMMMMMMMMMMM"ss;`*NT_r- *s"`` .TrLsLzsXa#1T#HNENM#M1_a@MMMME/LaTfMMMMMMMMM
 MMMMMMMMMMMMMMMMM;TT"`zH.1r``-;.T"--;arfaaXX1-LXHTMMMML*-/1MMM#f/TaaN@X#MMMMMM
 MMMMMMMMMMMMMMMMM1"1/1Tf-q@+`` /Xs ``s+z@fLr1--zzzsaf@1_L.@MM#az+faXMMMEaNMMMM
 MMMMMMMMMMMM#ffXXE-a1sTs.sqf*z1+1*"`._.`._*Tas"._"r1Tr;-_+MMMaf_aa@HMMMMMqXMMM
 NMMMMMMMMMMasMMMMM/"r1fr/_X*T1sTaa@TLXL1aEf1_;;`--_Lz*.;-EMMHaz1XaqMMMMMMMMXXM
 #ENMMMMMMM#LMMMMMMs+aTfas.sqEX@XE@asr"+s#M#L";-.zaf1+__-`_;L+s"aXaHMMMMMMMMMMq
 MMXEMMMMMM#sMMMMMM#-s/;aa*."X@@Hq+`  rMH1--/*-Lfaa1.* /1+ _XaXMMMMMMMMMMMM
 MMM@XMMMMMMTHMMMMMMz-* Laa--__/Laf.  sT_`_***.r.Tz-/. ._f. +ffHMMMMMMMMMMMM
 MMMMMaqMMMMNzMMMMMNf._..LzT./**;.*"`"z-/-`__-//`..__-+``-//``.1fqMMMMMMMMMMMMM
 MMMMMMHsHMMMfXMNMMHsL--`` -``;--./11*_-*.`"+_;. ```;1_*#M#r*`+aaNMMMMMMMMMMMMM
 MMMMMMMMqXMMM/N#MMMXf+ `;`-_/;zff-z+aqf1-`Tfas_/_;+L;;fMM#fs_+"aMMMMMMMMMMMMMM

 TORA-NEKO-CHAN-DA by Charlie Chernohorsky
 MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMN##MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
 MMMMMMMMMMMMMMMMMMzrfENMMMME/.`._-`/+*_;*+rfXLzHMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
 MMMMMMMMMMMMMMMMM@.+.` .+"_``_LL/. .-;-.` `_r.;EMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
 MMMMMMMMMMMMMMMMMf;s*-.`-_-``+r`     .-/"T` -sMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
 MMMMMMMMMMMMMMMMMq`s*--*+"/_``     `..-/1+`  `/NMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
 MMMMMMMMMMMMMMMMMH``-L@MMMNs;  .. -f"``  `` `s@E"1NMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
 MMMMMMMMMMMMMMMML` `-a@@NNET- `_``"s_   `.+s1/q#ss `XMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
 MMMMMMMMMMMMMMMM  ``;rzr1zsTzrfH#N#qr_. .+fNMML- `/1rEMHXz1"+rrzsEM#Xr/;;__
 MMMMMMMMMMMMMMMM-   `*LTq@MMMMMMNN@@ET"-``sMM#Ma` .-_`;_*rsaqafTr_;LXf-.--+
 MMMMMMMMMMMMMMMM@`  `;._1sXHMMMM#HsXa"-zL-..qNE_T`--  ;TqNHH@XE"`-/rzzLXqEE
 MMMMMMMMMMMMMMMMMH.  .;_11++fMMMNf11zsr`qL.```/.`   ..;X@MMMMq*;-..zHMMMMMM
 MMMMMMMMMMMMMMMMMMH.. --TT`rr/aE@q1fr.qH.qT  `    sM*r@MMM#"qq"L#MMMMMMMM
 MMMMMMMMMMMMMMMMMMM1f+.._*`*"/afHX1ar`"L-za_X"T-    rE``LH@@NHH@MMMMMMMMMMM
 MMMMMMMMMMMMMMMMMX*Lq@X"ssqTafzzXM@arzL11Lz.-.`    .sN. .. .NMMM#f- qMMMMMM
 MMMMMMMMMMMMMMMN;  .-.-XXX@HsfM@MNH#HEXfz-     `1@L/  `TT1T*` .HMMMMM
 MMMMMMMMMMMMMMMMMs`.` `"fE#MMf*1sMM#N#@Ef/  ``      `.  `;XHf- TMMMMM
 MMMMMMMMMMMMMMMMH+-1+. _1@a+La@@NHqfq@aT/` .Xa+ .-     `  .a#MH1 qMMMMM
 MMMMMMMMMMMMMMHr1sE@z` -r@q._``/`*@HaT*```-r"--*/  .Xf1*_Lf/ .z@q*`.rMMM#MM
 MMMMMMMMMMMMMT*s#MM@"  `;aT.-`-sMEzr-.__.*L.`*sf` *f#T1rT""__-.._+za@H@@EXff
 MMMMMMMMMMMH+1EMMMq1/+T_. .LfTs@MX+"*/*rr;aX*+1E#" -1s;  ``..--_rLLrz++/;"1
 MMMMMMMMMM@"zEMM@T;zHMH#E_ `-"sqXaTXs1/Ls"1Ha;+X#MT-``  /sEfL++sEHN#Haz;`_E#M
 MMMMMMMMME*1qN@1_`*XHMMMHE;/sHMMMMNTqLzqz*XNa;XNM#T_".` XM#X1z@NMMMMs. `--_;L